Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίου

Οι υπηρεσίες μας στο τομέα αυτό, αφορούν όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές) και παρέχονται με 3 τρόπους :

α) με τη παροχή μηχανογραφικής υποστήριξης απευθείας απο το γραφείο μας.

β) με την παρουσία στελέχους του γραφείου στο χώρο της επιχείρησης οπου αξιοποιείται ο υφιστάμενος μηχανογραφικός εξοπλισμός

γ) με την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης του ήδη στελεχομένου λογιστηρίου

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται :

Εκπόνηση οργανογράμματος Λογιστηρίου και αναλυτική περιγραφή θέσεων εργασίας (job description).

Ελεγχος εφαρμογής των παραδεγμένων αρχών της λογιστικής.

Ελεγχος αξιοποίησης του μηχανογραφικού συστήματος και πλήρη μελέτη, εάν απαιτείται , για αλλαγή ή βελτιστοποίηση του υφιστάμενου συστήματος.

Ελεγχος εφαρμογής του φορολογικού και εργατικού δικαίου.

Τεκμηριωμένες προτάσεις για όλα τα προκήπτοντα φορολογικά – εργατικά και ασφαλιστικά θέματα και διεκπεραίωση αυτών.

Συντονισμός κα έλεγχος των εργασιών τέλους χρήσης.

Εργασίες τέλους χρήσης, σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων

Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Σύναψη διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου (ροή εγγράφων, εξουσιοδότηση στελεχών με δικαιώματα υπογραφής, ελέγχους προμηθειών κ.λ.π.) .

Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση όλων των θεμάτων των συναφών με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε. & Ε.Π.Ε(Καταστατικό, πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ. κ.λ.π.) .

Ακόμη αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων σας.

Top

Επικοινωνήστε μαζί μας. 2109822574

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας λογιστική και φορολογική ανάγκη.